Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam organizací nabízející služby pěstounským rodinám

20. 1. 2009


Fond ohrožených dětí, o.s
Na Poříčí 6,110 00 Praha 1, 224 236 655, fod@fod.cz, www.fod.cz
Sdružení se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným  opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá poradensko-relaxační pobyty, letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské rodiny. Provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Věnuje se také osvětové činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a usiluje o změny v legislativě. Pobočky FOD nalez¬nete v seznamu organizací v rámci jednotlivých krajů.

Natama, o.s.
Orlická 9,130 00 Praha 3, 222 733 307, info@natama.cz, www.na-tama.cz
Sdružení se zaměřuje na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodi¬čů, odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci s dětmi a s rodinami. Věnuje se také rozšiřování zna¬lostí, zkušeností, vědeckých poznatků a dobré praxe pěstounské péče.

Rozum a Cit, o.s.
Komenského nám. 1887, 251 01 Říčany, 323 605 782, sluzby@rozumacit.cz, www.rozumacit.cz/os
Sdružení se zaměřuje na pomoc opuštěným a sociálně znevýhodněným dětem prostřednictvím podpory pěstounských rodin. Mezi hlavní aktivity patří provoz kontaktního a poradenského centra, organizace setkání pěstounů, odborných seminářů a výtvarných a arteterapeutických dílen pro děti. Sdružení se chce do budoucna zaměřit na průběžnou podporu těchto rodin a na další rozšíření služeb.

Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 60a 00 Brno, 543 249 142, pestouni@pestouni.
www.pestouni.cz   
Cílem sdružení je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným   dětem a mladým lidem. V současné době sdružení pracuje v projektech Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a žadatele a zájemce o náhradní rodinnou péči, Dům jistoty — klubovna a romské komunitní centrum a Dům na půli cesty. Sdružení také nabízí canisterapii a terapeu¬tické služby pro stávající i budoucí náhradní rodiče a organizuje pobyty pro náhradní rodiny. Vydává celorepublikový časopis „Průvodce náhradní ro¬dinnou péčí" a usiluje o prorodinné legislativní změny v oblasti náhradní ro¬dinné péče.

Sdružení SOS dětských vesniček, o.s.
U Prašného mostu 50,119 01 Praha 1, 233 335 452, info@sos-vesnicky.cz,
www.sos-vesnicky.cz
Cílem sdružení je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravuje společně s matka¬mi pěstounkami cíleně na samostatný život. Provozuje SOS dětské vesnič¬ky Brno-Medlánky, Doubí a Chvalčov. Projekt „SOS Komunita mládeže" v Brně připravuje mladé lidi opouštějící pěstounskou péči na samostatný ži¬vot. Na ni navazuje polozávislé bydlení a následně finanční podpora klienta při získání vlastního bydlení. Služby jsou poskytovány v rámci organizace.

Středisko náhradní rodinné péče
jelení 91,118 00 Praha 1, 233 356 701, info@nahradnirodina.cz www.nahradnirodina.cz
Sdružení pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociální¬mi potřebami a novým náhradním rodinám již 13 let. Uskutečňuje dva zá¬kladní programy: 1. Rozvoj náhradní rodinné péče 2. Pomoc dětem z dět¬ských domovů, které obsahují několik projektů. Odborně zajišťuje tři celorepublikové poradny pro NRP, zajišťuje psychosociální poradenství pro zájemce a žadatele o NRP, pro náhradní rodiny a pro děti žijící mimo vlastní rodinu. Doprovází žadatele i nové náhradní rodiny a poskytuje jim dlouhodobé poradenství, včetně terénní sociální práce a návštěv přímo v rodinách. Pro žadatele o NRP a náhradní rodiče organizuje pravidelná setkání s odborníky, kde je také prostor pro výměnu vlastních zkušeností. Mimo jiné realizuje také vzdělávací program Start do života - Peníze pro život pro dospívající z dětských domovů. Vytváří nové koncepce péče o ohrožené děti, podílí se na národních i mezinárodních projektech a výzkumech, připravuje a zajišťuje dobrovolníky pro práci s dětmi v DD a v klubech náhradních rodičů. Zajišťuje odborné praxe studentů SŠ a VŠ. Je členem několika národních i mezinárodních organizací. Vydalo několik odborných publikací o NRP.

Triada — poradenské centrum, o.s.
Orlí 20, 802 00 Brno, 542 221 499, nrp@triada-centrum.cz www.triada-centrum.cz
Sdružení mimo jiné poskytuje odborné služby v oblastní náhradní rodinné péče - odborné konzultace při rozhodování o přijetí dítěte doprovod a asistence do ústavního zařízení při seznamování s dítětem  asistence a mediace při komunikaci a kontaktu rodičů a dětí v pěstounské péči, poradenství ve výchovných otázkách, rodinná terapie, sociálně právní pora-denství. Pořádá vzdělávací programy v oblasti náhradní rodinné péče pro pracovníky veřejné správy a sociálních služeb a organizuje Celostátní seminář NRP. Zajišťuje přípravu osvojitelů a pěstounů na přijetí dítěte do rodiny.

Trialog /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/
Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář; Colova 17, 618 00 Brno 542 221 501,
info@trialog-brno.cz, www.trialog-brno.cz
Trialog rozvíjí poradenské a vzdělávací aktivity na podporu spolupráce a komunikace mezi občanskými (nestátními) neziskovými organizacemi, orgány veřejné správy a komerčními firmami. Náhradní rodinná péče tvoří významnou část těchto aktivit — jedná se zejména o přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů; individuální a rodinné psychologické poradenství pro náhradní rodiny; skupinové aktivity pro osvojitelské a pěstounské rodi¬ny — pobyty; vzdělávání — odborné kurzy a semináře pro pracovníky ná¬hradní rodinné péče.

Nadace a nadační fondy poskytující přímou podporu jednotlivcům a rodinám v oblasti náhradní rodinné péče

Educa, nadace
Babice 5, 251 01 Říčany, 323 616 728, haifarova@nadace-educa.cz,
www.nadace-educa.cz
Hlavním posláním nadace je pomoc dětem se studijními předpoklady, které vyrůstají mimo rodinu, v neúplných rodinách nebo pocházejí ze sociálně slabších rodin. Pomáhá těmto dětem překonávat nerovnost v přístupu ke vzdělání.

J&T, nadační fond
pobřežní 14,186 00 Praha 8, 221 710 374, nadacnifondjt@jtbank.cz, www.nadacnifondjt.cz
Prioritně se snaží pomáhat dětem nemocným, handicapovaným, opuště¬ným a dětem v nouzi. Podporuje projekty zaměřené na pěstounské rodiny nebo přímo tyto rodiny, profesionální pěstounskou péči, dětské domovy, domy na půl cesty, chráněné bydlení, matky s dětmi v azylových domech a lidi v ohrožení.

Nadace Terezy Maxové
Na Florenci 19,110 00 Praha 1, 221 733 247, info@nadacetm.cz, www.nadacetm.cz
Nadace se zaměřuje na řešení problematiky dětí vyrůstajících mimo rámec
přirozeného prostředí biologické rodiny. Podporuje kromě mnoha dalších
aktivit přímo náhradní rodiny — přispívá zejména na volnočasové aktivity
a vzdělávání dětí.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
119 08 Praha 1 — Hrad, 224 372 196, info@nadacnifondklausovych.cz, www.nadacnifondklausovych.cz
Poskytuje mimo jiné příspěvky na jazykové kurzy, řidičské průkazy a stipen¬dia pro děti a mladé lidi z pěstounských rodin.

Naše dítě, nadace   
Ústavní 91/95,181 21 Praha 8, 266 727 §99, n8dace@nasedite.cz, www.nasedite.cz
Nadace pomáhá týraným, zneužívaným,  handicapovaným, ohroženým
a opuštěným dětem. Zaměřuje se na vzdělávací projekty v oblasti dětských
Práv a osvětovou činnost. Uděluje granty a vyřizuje individuální žádosti
o pomoc.

Rozum a Cit, nadační fond
Komenského nám, 1867, 251 01 Říčany, 323 631 205, deti@rozumacit.cz, www.rozumacit.cz
Nadační fond se zaměřuje na podporu pěstounských rodin.Kromě dalších aktivit přispívá především na přestavbu nebo rozšíření obydlí, vybavení dětských pokojíčků, zdravotnické, rehabilitační a výukové pomůcky a rekonstrukci bezbariérových prostor a vypomáhá sociálně slabším rodinám.

Vize 97, Nadace Dagmar a Václava Havlových
Voršilská 10,110 00 Praha 1, 234 097 811, nadace@vize.cz www.vize.cz
Podporuje všechny spoluobčany, kteří se vlastními silami nemohou dostat z těžké situace, neboť mají nějaký handicap, ať už fyzický, psychický nebo sociální. Žádosti posuzuje individuálně.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2, 111 21 Praha 1, 224 217 331, vdv@vdv.cz www.vdv.cz
Cílem nadace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a so¬ciální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Kromě mnoha dalších projektů — např. příspěvek na pomůcky, vzdělávání a pobyty pro děti s postižením a děti z DD - podpo¬ruje nadace volnočasové aktivity dětí v náhradních rodinách (projekt Nová rodina)

Další důležité organizace

Charita Česká republika
Viadislavova 12, 110 00 Praha 1, 296 243 330, sekretariat@charita.czr www.charita.cz
Poskytuje širokou škálu zdravotně-sociálních služeb po celé České republi¬ce. Více informací a seznam jednotlivých charit včetně popisu poskytova¬ných služeb naleznete na jejích internetových stránkách.

Diakonie
Diakonie Apoštolské církve
V Zídkách 402, 280 02Kolín 2, 321 720 457, petr,bartos®apostolskacirkev.cz www.apostolskacirkev.cz
Diakonie koordinuje činnost svých členů, kteří se věnují charitativní, misijní či sociální oblasti. Kromě jiných oblastí se věnuje také náhradní rodinné pé-či. Více informací najdete na internetových stránkách v sekci „odbory".
Diakonie a misie Církve československé husitské
Wuchterlova 5,166 26 Praha 8, 220 398 112, socialní@ccsh.cz www.mujweb.cz/www/diakonie

Diakonie Bratské jednoty baptistů
pod Stráněmi 2505,780 01 Zlín, 577 434 428, díakonie@baptist.cz www.diakonie.bjb.cz
podporuje a koordinuje sociální práce v církvi a této církve ve společnosti. Sdružuje různé neziskové organizace.
Diakonie Církve bratrské
Koněvova 24,130 00 Praha 3, 22a 585 733, diakonie@cb.cz www.cb.cz/diakonie
Nestátní nezisková organizace s celostátní působností, která poskytuje cha¬ritativní a sociální pomoc těm, kteří ji potřebují.
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22,120 00 Praha 2, 242 487 812. ustredi@)diakoniecce.cz www.diakoniecce.cz
Poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby prostřednic¬tvím 33 středisek působících po celé ČR.
Diakonie Evangelické církve metodistické
Křovinovo nám, 11/16,193 00 Praha 9, 281 927 191, diakcnie@umc.cz, www.umc.cz/diakonie     
Jejím posláním je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným. Spravuje 5 středisek.
Diakonie Jednoty bratrské
B. Němcové 54/9, 460 01 Liberec 1, 484 847 916, www.jbcr.info
Slezská diakonie
Na Nivách 7,737 01 Český Těšín, 558 764 300, m.adamtzova@sIezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz
Jejím posláním je poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.
Sociálně pastorační středisko - Communio
Karolíny Světlé 21,100 00 Praha 1, 222 221 676, communio@)volny.cz, www.starokatolici.cz/social.html
Sociální služba Starokatolické církve. Další sociálně pastorační střediska jsou v Táboře, Varnsdorfu, Šumperku, Jablonci a Děsné. Kontakty najdete na uvedených internetových stránkách.
Krajské organizace pomáhající pěstounským rodinám

Jihočeský kraj
Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Arkáda — sociálně psychologické centrum, o.s.
Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz, www.arkadacentrum.cz
Organizace realizuje následující aktivity a projekty: Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. Program Pět P. Rodinná poradna. Krizové centrum — krizová intervence a sociálně-právní poradenství. Systém slu¬žeb pro drogově závislé. Preventivní aktivity pro ZŠ a SŠ. Projekt „Zpět do školních lavic" - pro mladistvé, kteří jsou ohroženi předčasným ukonče¬ním školní docházky.
Arkáda — sociálně psychologické centrum, o.s.
Nám, E. Beneše 123, 399 01 Milevsko, 382 521 300, info@arkada-pisek.cz, www.arkadacentrum.cz
Fond ohrožených dětí
Senovážné nám, 2, 370 01 Č.Budějovice, 386 356 888, fod.ceskebudejovice@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD. Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
Fond ohrožených dětí
Nám, Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor, 381 254 6s6, fod.tabor@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD. Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizaci.
Otevřená rodina
Drahotěšice 10, 373 41 Hluboká n. VItavou, 387 997 443, kontakt@otevrenarodina.cz, www.otevrenarodina.cz   
Cílem organizace je podpora opuštěných dětí, které mohou dostat šanci v náhradních rodinách. Finančně podporuje projekty, které pomáhají těmto dětem vytvářet rodinné prostředí, a propaguje myšlenku náhradní rodinné péče. Organizuje pro pěstounské rodiny různé akce, výlety, happe-ningy, pořádá koncerty, prodejní výstavy, přednášky, letní tábory pro děti a snaží se rozvinout studentskou výpomoc v pěstounských rodinách s úklidem, doučováním dětí, občasným pohlídáním či brigádou.
1.17.1.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Spirála o.s.)
Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, 380 715 286, dnpc@quick.cz www.spirala.krumlov.cz
Dům na půli cesty Sv. Pavla (Městská charita Č. Budějovice)
Riegrova 32, 370 01 České Budějovice, 387 315 388, vedouci.ad@mchcb.org, www.mchcb.org
Rodinný dětský domov Sluníčko, o.p.s.
Vitějovice 1, 384 27 Vitějovice, 388 328 014, RDDSIunicko@seznam.cz, www.sweb.cz/rddslunce
Organizace provozuje rodinný dětský domov a dům na půli cesty pro děti odcházející z dětských domovů a z pěstounských rodin.
1.17.1.3    Rodinné poradny
Manželská a předmanželská poradna
Česká 1175/IIr 37711 Jindřichův Hradec, 384 381 567
Rodinná poradna   
Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice, 383 334 252, manz.poradna@cmail.cz
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
Nádražní 47, 370 01 České Budějovice, 387 438 703, rnesnidal@volny.cz
Poradna zajišťuje Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.
1.17.1.4    Občanské poradny
Občanská poradna (Jihočeská rozvojová, o.p.s.)
Plachého 59/4, 370 01 České Budějovice, 387 222 838, poradna@jr-spolecnost.cz, www.jr-spolecnost.cz
Občanská poradna (INKANO, o.s.)
Píseckého 131, 379 01 Písek, 382 210 319, poradna@inkano.cz, www.inkano.cz
1.17.1.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Nerudova 59, 370 01 České Budějovice, 387 314 503, petrsulista@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, 380 711 505,pppckrumlov@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Erbenova 722, 397 01 Písek, 38a 213 387, poradna.pisek@pppcb.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Zlatá stezka 245,383 01 Prachatice, 388 318 914,
Pedagogicko-psychologická poradna
Chelčického 555, 386 01 Strakonice, 383 321 704, poradna,strakonice@tiscali.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Vančurova 2904, 390 01 Tábor, 381 252 851, poradna@zvas.cz
1.17.2    Jihomoravský kraj
1.17.2.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Fond ohrožených dětí
Francouzská 58, 602 00 Brno, 545 215 105, fod.brno@fod.cz www.fod.cz
Pobočka FOD. Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602 00 Brno, 543 249 142, pestouni@pestouni.cz www.pestouni.cz
Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
Triada — poradenské centrum, o.s.
Orlí 90, 602 00 Brno, 542 221 499, nrp@triada-centrum.cz,
www.triada-centrum.cz
Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/
Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno 542 221 501, info@trialog-brno.cz, www.trialog-brno.cz
Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
1.17.2.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty ( Sdružení pěstounských rodin,o.s)
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice, 519 424 354, dum@centrum.cz, www.pestouni.cz
1.17.2.3    Rodinné poradny
Centrum sociálních služeb — Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Rudolecká 23, 669 02 Znojmo, 515 224 317, zn.poradna@seznam.cz
Manželská a rodinná poradna
Buzkova 43, 615 00 Brno, 548 538 338, rodin.poradna@volny.cz www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče.
Manželská a rodinná poradna
Táborská 198, 615 00 Brno, 548 538 497, manzelska.poradna@centrum.cz, www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
Manželská a rodinná poradna
Sejkorova 6, 636 00 Brno, 548 426 611, poradnabrno@volny.cz, www.manzelskaporadna-brno.ic.cz
V oblasti náhradní rodinné péče poskytuje servis psychologických služeb pro náhradní rodi¬ny a jejich děti. Zajišťuje také psychologické poradenství a klubovou čin¬nost na pobytech pěstounských rodin.
Manželská a rodinná poradna Bethesda
Starobměnská 7, 602 00 Brno, 542 214 547, bethesda@volny.cz
Poradna pro rodinu a manželství
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko, 516 413 524, poradna@blansko.cz, www.blansko.cz/poradna
Poradna pro rodinu, manželství a dítě
Opuštěná 9/2, 602 00 Brno, 533 304 680, psychoporadna@volny.cz, www.psychoporadna.com
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, 517 333 909, psychologie@acvyskov.cz, www.psychologie.acvyskov.cz
Psychologická poradna
Skácelova 2, 695 03 Hodonín, 518 344 345, poradna@hod.ccsystem.cz
1.17.2.4    Občanské poradny
Občanská poradna
Anenská 10, 602 00 Brno, 545 241 828, poradna.brno@volny.cz www.volny.cz/poradna.brno
Občanská poradna (Triada - poradenské centrum, o.s.)
Orlí 20, 602 00 Brno, 545 221 499, op@triada-centum.cz www.triada-centrum.cz
1.17.2.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko, 516 417 431, pppbk@bknet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Zachová 1, 602 00 Brno, 543 245 914, pppzachova@ioI.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Špitálka 10, 602 00 Brno, 543 426 080, pedpsych@volny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Bratří Mrštíků 30, 690 01 Břeclav, 519 373 996, pppbreclav@mybox.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Jilemnického a, 695 01 Hodonín, 518 351 529, dagmarkucerova@centrum.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Jungmannova 2, 682 01 Vyškov, 517 343 596, davidova.klara@ppp.vy.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Rudoleckého 23, 689 02 Znojmo, 515 260 077, ppp@zn.orgman.cz
1.17.3    Karlovarský kraj
1.17.3.1    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty Sv. Josefa (Farní charita Karlovy Vary)
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, 358 434 222, dnpc.charita@volny.cz, www.volny.cz/charitakv
1.17.3.2    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Palackého 1562/8,350 02 Cheb, 354 422 510, rp.cheb@seznam.cz,
www.ouss.cz/rp-cheb.html
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Písečná 5030, 430 04 Chomutov, 474 620 005, poradna@musscv.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Res Vitae, o.s.)
Blahoslavova 18, 360 01, Karlovy Vary, 353 226 2§6, rpkvary@atlas.cz
Rodinná poradna - středisko pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
K. H, Máchy 1266, 358 01 Sokolov, 352 822 148, rpsokoIov@volny.cz, www.ouss.cz/rp-sokolov.html
1.17.3.3    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 8, 350 02 Cheb, 354 439 396, ppp-cheb@jquick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Západní 15, 360 26 Karlovy Vary, 353 176 511, pppkv@quick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, 352 804 505, ppp.sokolov@volny.cz,
1.17.4    Královéhradecký kraj
1.17.4.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Salinger, o.s.
Gočárova tř. 760, 500 02 Hradec Králové 495 267 249, info@salinger.cz, www.salinger.cz
Organizace se věnuje práci s dětmi a mládeží a podpoře národnostních menšin a práv sociálně znevýhodněných a sociálně potřebných. V oblasti náhradní rodinné péče se zaměřuje na rozvoj náhradní rodinné péče při¬pravenost rodičů k převzetí dětí do rodiny a poskytování průběžné podpo¬ry pěstounským rodinám a zařízením.
Sdružení Neratov
Bartošovice v O.h. 84,517 61 Rokytnice v O.h., 494 599 157, sdruzeni@neratov.cz, www.neratov.cz
Sdružení se zaměřuje na péči o lehce mentálně postižené v rámci projektu
Domov, na podporu pěstounských rodin, na obnovu poutního místa a na
rozvoj života v pohraniční obci. Organizuje dílny pro rodiny a volnočasové
aktivity pro děti.
Šťastný domov, o.s.
Stvídnice 18,517 41 Kostelec nad Orlicí, 465 612 368, ivakaplanova@seznam.cz, www.stastny-domov.cz
Sdružení organizuje výtvarné arteterapeutické dílny, které probíhají pod dohledem zkušených odborníků a mají za úkol pomáhat dětem z pěstoun¬ských rodin a dětem s handicapem.
1.17.4.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Farní charita Náchod)
Mlýnská 189, 547 01 Náchod 491 423 710, dpc.nachod@centrum.cz, www.charitanacho
1.17.4.3    Rodinné poradny
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Tř, E, Beneše 1747, 500 12 Hradec Králové, 495 265 615, poradna.hk@centrum.cz
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Denisova 1073, 506 si Jičín, 493 522 811 poradna.jc@seznam.cz
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Hálkova 432, 547 01 Náchod, 491 426 128. rod.poradna@tiscali.cz
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  494 534 204 psychologie.rk@seznam.cz
Psychologická poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Tyršova 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 494 321 711, pps.jelinek@tiscali.cz
1.17.4.4    Občanské poradny
Občanská poradna (Občanské poradenské středisko, o.p.s)
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, 498 500 357, ophk@ops.cz, www.ops.cz
Občanské poradenské středisko, o.p.s Občanská poradna (Agapé, o.s.)
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 494 535 112, oprk@wo.cz
1.17.4.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
M. Horákové 504, 500 06 Hradec Králové, 495 265 583, ppphk@tiscali.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Fortna 39, 506 01 Jičín, 493 533 505, pp.jc@worldline.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Raisova 1816,547 01 Náchod, 451 427 418, ppprejtharova@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 494 535 476, PPPRychnov@seznam.cz
1.17.4.6    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa, 487 853 203, zemanova.poradnaci@centrum.cz, www.sweb.cz/poradnacl
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Lidická 24, 468 01 jablonec n. Nisou, 483 320 649, poradna-jbc@voiny.cz
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Dvorská 445, 460 05 Liberec 5, 485 108 866, rodpor.liberec@volny.cz, www.volny.cz/rodpor.liberec
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Organizuje také setkání s pěstouny.
1.17.4.7    Občanské poradny
Občanská poradna („D", o.s.)
Ještědská 58, 460 07 Liberec 7r 485 152 070, d-os@volny.cz, www.d-os.net
1.17.4.8    Pedagogicko-psychologické poradny:
Pedagogicko-psychologická poradna
Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa, 487 52 1673, hudecppp@dmcl.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 48, 46S 04 jablonec nad Nisou, 483 705 248, ppp.jablonec@voiny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2, 482 710 517, pppllberec@raz-dva.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Nádražní 213,513 01 Semily, 481 625 390, ppp.semily@worldoniine.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Lomní 357, 541 01 Trutnov, 499 813 080, ppptrutnov@tiscali.cz
1.17.5    Moravskoslezský kraj
1.17.5.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Dotek, o.s.
Slezská 7, 737 01 Český Těšín (Adresa slouží pouze pro kontakt písemnou formou.) 723 477 862, Smatanek@seznam.cz.
Sdružení se zaměřuje na poradenství pěstounům a zájemcům o pěstoun¬skou péči, rozvojové, vzdělávací a osvětové programy v oblasti náhradní ro¬dinné péče, volnočasové aktivity a setkávání pěstounských rodin a spolu¬práci s odbornou a laickou veřejností.
Filadelfie — Přístav Oldřichovice, o.s.
OIdřichovice 249, 739 01 Třinec, 558 348 209, ddpristav@tiscali.cz» oldrichovice.filadelfie.cz
Sdružení se věnuje podpoře náhradní rodinné péče. Vystavělo a provozuje zařízení pro výkon pěstounské péče a pořádá semináře pro náhradní rodi¬če. Plánuje rozšiřování své činnosti o další aktivity - výstavba dalších zaří¬zení, setkávání pěstounů z regionu za účelem vzájemného poznávání a pře¬dávání si zkušeností, rad a poznatků z pěstounské péče, byty pro odcházející plnoleté děti, vytváření sítě hostitelských rodin apod.
Fond ohrožených dětí
Osada Míry 313, 747 22 Dolní Benešov, 553 652 182, klokanek.db@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Zacpalová 27, 746 01 Opava, 553 616 497, fod.opava@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Nádražní 66, 702 00 Ostrava, 596 112 341, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Andělská Hora 197, 793 31, 554 725 371, fod.andelskahora@fod.cz,
www.fod.cz
Pobočka FOD. Více informací najdete v celorepublikovém seznamu organizací.
Fond ohrožených dětí — Centrum náhradní rodinné péče
Bieblova 8, 701 01 Ostrava, 59Í 111 132, cnrp.ostrava@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD. Psychologická, právní a sociální poradna pro rodiny z regio¬nu. Věnuje se průběžné podpoře náhradních rodin, organizuje setkávání náhradních rodin a různé aktivity, pobyty a tábory pro rodiny i pro děti. Pos¬kytuje rodinám finanční a materiální podporu. Věnuje se také vzdělávání pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče.
Modrý zvonek, o.s.
793 36 Malá Morávka 233, 554 273 221, milenakellerova@seznam.cz
Sdružení se zaměřuje na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče. Organi¬zuje aktivity zaměřené na upevňování vztahů mezi dětmi a jejich novou rodinou. Zajišťuje vzdělávací programy, volnočasové aktivity a sportovní a kul¬turní akce pro děti.
Sdružení pěstounů v Ostravě
Bieblova 8, 701 01 Ostrava, 596 111 132, centrumnrp.ov@seznam.cz, www.sweb.cz/pestouni.ova
Sdružení vzniklo za účelem vzájemného setkávání, podpory a předávání zkušeností s výchovou a péčí o děti v náhradní rodinné péči. Organizuje společné aktivity pro děti a rodiče, besídky, výlety, plavání a letní tábory. Rodiče se také setkávají na odborných přednáškách a besedách. Cílem sdružení je podpora a propagace pěstounské péče.
1.17.5.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty Heřmánek (Heřmánek o.s.)
Nám, O. Foltýna 267, 733 01 Karviná 5, 596 312 213, dpchermanek@seznam.cz, www.rkka.cz/camomile
1.17.5.3    Rodinné poradny
Centrum psychologické pomoci — Rodinná a manželská poradna
Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát, 596 317 575, psychologicka-poradna@seznam.cz, www.rodinaamanzelskaporadna.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Centrum psychologické pomoci — Rodinná a manželská poradna
Pekařská 4, 746 00 Opava, 553 612 501, rodinnaporadnaopava@seznam.cz, www.rodinnaamanzelskaporadna.cz/opava
Centrum psychologické pomoci — Rodinná poradna
Dukelská 2, 792 01 Bruntál, 554 717 993, poradna.bryntaI@worldonline.cz, www.rodinnaamanzelskaporadna.cz/bruntal
Poradna pro NRP
Kratochvílova 7, 70a 00 Moravská Ostrava, 596 115 943, poradna.nrp@quick.cz, www.nahradnirodinnapece.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů o ná¬hradní rodinnou péči. Organizuje také setkání pěstounských rodin.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Polit, obětí 128, 738 01 Frýdek-Místek, 558 438 600, poradnafm@quick.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Zajišťuje přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Mánesova 1103/1f, 738 01 Havířov, 596 432 210, rodinnaporadnahavirov@seznam.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín, 556 702 265, poradna.nj@centrum.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Jahnova 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 599 455 120, poradnaostrava@mmo.cz

1.17.5.4    Občanské poradny
Občanská poradna (Charita Bohumín)
Čáslavská 1067, 735 81 Bohumín, 596 016 715, opbohumin@iseznam.cz, www.volny.cz/charitabohumin/poradna.htm
Občanská poradna (Sdružení Služba)
Třeneckého 8/98, 736 01 Havířov, 536 810 640, oph@volny.cz
Občanská poradna (Slezská diakonie v Karviné)
Fryštátská 168, 733 01 Karviná, 596 323 031. obcan.ka@slezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz
Občanská poradna (Slezská diakonie v Karviné)
28. října 86, 702 00 Ostrava, 596 611 237, obcan.ov@slezskadiakonie.cz, www.slezskadiakonie.cz
Občanská poradna (Charita Opava)
KyIešovská 10,746 01 Opava, 553 616 437, obcanskaporadna@charitaopava.cz, www.charitaopava.cz
Občanská poradna (Jekhetane, o.s.)
Palackého 49, 702 00 Ostrava, 596 113 890, Poradna-jekhetane@tiscali.cz, www.jekhetane.euweb.cz
1.17.5.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Krnovská 9, 792 01 Bruntál, 554 717 737, info@pppbruntal.cz www.pppbrutal.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Palackého 130, 738 02 Frýdek-Místek, 558 432 084, pppfm@tiscali.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Nejedlého 591, 734 01 Karviná - Ráj 596 311 996, pppkarvina@quick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín, 556 771 110, zast.reditele@pppnj.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava, 553 622 768, info@ppp.opava.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 596 746 770, ekonom@ppp-ostrava.cz
1.17.6    Olomoucký kraj
1.17.6.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči:
Fond ohrožených dětí
Sokolská 50, 772 00 Olomouc, 585 221 649, fod.olomoyc@fod.cz  vwvw.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Budovcova 8, 796 01 Prostějov, 582 331 668, fod.prostejov@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
ZvŠ Sušilova 40, 789 01 Zábřeh, 583 411148, fod.zlin@fod.cz www.fod.cz
Pobočka FOD.
Isis — sdružení pro pomoc dětem bez domova
U Sportovní haly 1A, 772 00 Olomouc, 602 709 286, isisaci@seznam.cz, www.isis.unas.cz
Organizace poskytuje odborné služby celým pěstounským rodinám. Má speciální program pro děti a mládež k podpoře vývoje zdravé identity. Organizuje pobyty pro pěstouny, na kterých se konají vzdělávací před¬nášky, diskuse, psychologické poradenství apod.
Středisko sociální prevence, p.o.
Na Vozovce 26, Olomouc 779 00, 585 427 141, ssp@iex.cz, www.ssp-ol.cz
Organizace zajišťuje především následující sociální služby: odborné sociální Poradenství, telefonickou krizovou pomoc, azylové domy, krizovou po-moc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci sociálně-právní ochrany provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zajišťuje sociálně výchovnou činnost, od¬borné poradenství pro péči o děti a výchovně rekreační tábory. Po stránce ekonomicko-provozní a odborné zajišťuje provoz 5 zařízení pro výkon pěs¬tounské péče v rámci kraje.
1.17.6.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Sdružení pěstounských rodin Olomouc, o.p.s.)
Dobromilice 40, 798 25 Dobromilice, 585 221 427, pestouni.olomouc@cmail.cz, home.tiscali.cz/dumdobromil
Dům na půli cesty (Diakonie Českobratrské církve evangelické)
Travná 85, 790 70 Javorník , 584 440 317, travna@diakoniecce.cz, www.diakoniecce.cz
1.17.6.3    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu (pracoviště Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.)
Sadová 882/2, 790 01 Jeseník, 584 414 035, jesenik@pprok.cz, www.pprok.cz/poradna
Poradna pro rodinu  (pracoviště Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.)
Žilinská 7, 779 00 Olomouc, 585 413 540, olomouc@pprok.cz, www.pprok.cz/poradna
Poradna pro rodinu  (pracoviště Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.)
Bezručovo nám, 9, 796 01 Prostějov, 582 345 013, prostějov@pprok.cz, www.pprok.cz/poradna
Poradna pro rodinu (pracoviště Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.)
Velká Dlážka 44, 750 00 Přerov, 581 202 980, prerov@pprok.cz, www.pprok.cz/poradna
Poradna pro rodinu (pracoviště Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o.)
Lauptnerova 1,787 01 Šumperk, 583 213 141, sumperk@pprok.cz, www.pprok.cz/poradna
1.17.6.4    Občanské poradny
Občanská poradna (Savore, o.s.)
Jesenická 61, 787 01 Šumperk, 583 211 833, poradna@savore.cz, www.savore.cz
1.17.6.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Okresní pedagogicko-psychologická poradna
Bří Hovůrkových 17,750 00 Přerov, 581 217 760, oppp@oppp.pr-net.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, 584 411 829, ppor.@jes.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
U Sportovní haly 1a, 772 00 Olomouc, 585 221 045, ppp@ppp-olomouc.cz, www.ppp-olomouc.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Vrchlického 5,796 01 Prostějov, 582 345 139, PPP-prostejov@volny.cz,
www.ppp-olomouc.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Husitská 12, 787 01 Šumperk, 583 215 273, drahomira.jansova@ worldonline.cz, www.pppsumperk.cz
1.17.7    Pardubický kraj
1.17.7.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Amalthea, o.s.
Zborovské nám, 2018,530 02 Pardubice, 466 302 058, amalthea@amalthea.pardubice.cz, www.amalthea.pardubice.cz
V poslání organizace je rozvoj služeb v oblasti péče o rodinu a dítě. Pro¬gram „Centrum náhradní rodinné péče" poskytuje široké spektrum aktivit zaměřených na poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči a pěs¬tounské rodiny. Poskytované aktivity zahrnují sociální, psychologické, práv¬ní, terapeutické poradenství, volnočasové aktivity pro děti, pravidelné set¬kávání pěstounských rodin, asistenční dobrovolnický program. Program se orientuje na zavádění nových služeb do pěstounských rodin (supervize v pěstounských rodinách, asistenční služba apod.).
Dětské centrum
Veská 21, 533 04 Sezemice, 466 934 001, dcveska@quick.cz, www.dcveska.euweb.cz
Organizace poskytuje poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Dále poskytuje komplexní péči (léčebnou, preventivní, psychologickou, reha¬bilitační a sociální) pro děti v ohrožení, respitní péči pro rodiny s postiženým dítětem, ambulantní péči dětem s postižením a poradenství rodinám v krizi.
Fond ohrožených dětí
Nerudova 880, 530 02 Pardubice, 466 530 981, fod.pardubice@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Naděje, pobočka Litomyšl
M. Kuděje 14, 570 01 Litomyšl, 461 618 305, lltomysi@nadeje.cz mujweb.cz/www/nadeje-litomysl
Sdružení provozuje zařízení pro výkon pěstounské péče. Organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež z pěstounských rodin i z okolí. Jsou zde také Pořádána setkání pěstounských rodin Pardubického kraje. Naděje Litomyšl je jednou z poboček Naděje, o.s. Více informací najdete na  www.nadeje.cz.
Šťastný domov, o.s.
561 84 Líšnice 82, 4S5 612 368, ivakaplanova@seznam.cz, www.stastny-domov.cz
Sdružení organizuje výtvarné arteterapeutické dílny, které probíhají pod dohledem zkušených odborníků a mají za úkol pomáhat dětem z pěstoun¬ských rodin a dětem s handicapem.
1.17.7.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (SKP-CENTRUM, o.s.)
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice, 774 658 590, dpc.Info@skp-centrym.cz, www.skp-centrum.cz/dpc
Poskytuje také ambulantní péči pro bývalé klienty či klienty, kteří nesplňují podmínky Domu na půli cesty — volnočasové aktivity, setkávání a individuální konzultace. Provozuje následné podporované bydlení v Chrudimi.
Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.)
Riegrova 356-7,538 62 Hrochův Týnec,469 692 014, dpc@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
Poskytuje také ambulantní péči pro bývalé klienty či klienty, kteří nesplňují podmínky Domu na půli cesty a pro klienty Probační a mediační služby, psychosociální vý¬cvik dovedností, víkendové pobyty a individuální konzultace.
Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.)
V Lukách 956, 538 03 Heřmanův Městec, 469 692 014, dpc@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
1.17.7.3    Rodinné poradny
Centrum psychosociální pomoci - Rodinná a manželská poradna
Purkyňova 14, 588 02 Svitavy, 461 532 604, spp.switavy@bluetone.cz
Centrum psychosociálních služeb — Manželská poradna
A. Krause 1995, 530 02 Pardubice, 466 303 688, rod.por.pce@quick.cz
Centrum psychosociálních služeb - Rodinná a manželská poradna
Školní nám, 11,537 01 Chrudim, 469 319 632, poradna@chrudim.cz
Centrum psychosociálních služeb -  Rodinná a manželská poradna
Na pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí, 415 525 442, poradna.uo@seznam.cz
1.17.7.4    Občanské poradny
Občanská poradna
Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim, 469 319 700, op.chrudim@tiscali.cz
Občanská poradna
17. listspadu 237, 530 02 Pardubice, 466 989 574, op,pce@seznam.cz, www.obcanskaporadna.unas.cz
Občanská poradna (Farní charita Polička)
Vrchlického 185, 572 01 Polička, 461 723 758, poradna@policka.cz
Občanská poradna
17, listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí, 465 520 520, poradna@orlicko.cz, www.uo.caritas.cz
1.17.7.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, 469 621 187, ped.ps.por.cr@quick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Družby 334, 530 09 Pardubice, 468 410 328, rmiletin@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Riegrova 11, 568 02 Svitavy, 461 532 488, ppp.sy@unet.cz
1.17.7.6    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty Sv. Josefa (Městská charita Plzeň)
Doudlevecká 71, Plzeň, 377 220 894r dnc@mchp.cz, www.mchp.cz
1.17.7.7    Rodinné poradny
Manželská a předmanželská poradna
Volyňská 1544, 347 01 Tachov, 374 701 109, rod.poradna@csstachov.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.)
Klatovská 90, 301 00 Plzeň, 378 037 611, VodickovaN@plzen.eu, muss.plzen-city.cz
Rodinná poradna
Branská 5, 344 01 Domažlice, 79 724 258, info@ussdomazlice.cz, www.ussdomazlice.cz
Rodinná poradna
Balbínova 59/1, 339 01 Klatovy, 376 326 106, poradna@ktnet.cz
1.17.7.8    Občanské poradny
Občanská poradna
Barrandova 8, 328 00 Plzeň, 377 456 468, poradna@opplzen.cz www.opplzen.cz

1.17.7.9    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Branská 5, 344 01 Domažlice, 379 724 276, ppp.domazlice@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Částková 78, 326 00 Plzeň, 377 4S8 111, pepor@pilsedu.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany, 371 724 960, pepsyro@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov, 374 723 158, ppp.tc@tiscali.cz   
Pedagogicko-psychologická poradna - Plzeň-jih
Částková 78, 326 00 Plzeň, 377 468 111, gabriela.becvarova@edu.pilsedu.cz
Pedagogicko-psychologická poradna — Plzeň-sever
Částková 78, 326 00 Plzeň, 377 408 111, pppps@quick.cz
1.17.8    Praha
1.17.8.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
DOM
Braunerova 22,180 00 Praha 8, 283 840 795, dom.os@tiscal.cz
www.dom-os.cz
Posláním organizace je pomáhat a podporovat mladé lidi, kteří vstupují do života bez rodinného zázemí tak, aby se naučili žít úspěšně mezi lidmi. Kro¬mě domů na půli cesty a návazných samostatných bytů realizuje i další pro¬jekty zaměřené na přípravu nezaměstnaných mladých lidí pro úspěšný vstup na trh práce, podporované či přechodné zaměstnávání, kontaktování a po¬skytování poradenství a terapeutické podpory mladým lidem ohroženým so¬ciálním vyloučením a vzdělávání pracovníků ve výše uvedených oblastech.
Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 6,110 00 Praha 1, 224 236 655, fod@fod.cz, www.fod.cz
Natama, o.s.
Orlická §, 130 00 Praha 3, 222 733 307, info@natama.cz, www.natama.cz
Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91, 118 00 Praha 1, 233 356 701, info@nahradnirodina.cz www.nahradnirodina.cz
1.17.8.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (DOM - Dům otevřených možností, o.s.)
Ječná 4,120 00 Praha 2r 224 912 161, dom.a@tiscali.cz, www.dom-os.cz
Dům na půli cesty (DOM - Dům otevřených možností, o.s.)
Braunerova 22,180 00 Praha 8, 283 840 795, dom.8@dom-os.cz www.dom-os.cz
1.17.8.3    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Klicperova 7,150 00 Praha 5, 731 056 191, klicperova@mcssp.cz www.mcssp.cz
Poradna zajišťuje přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.
1.17.8.4    Občanské poradny
Asociace občanských poraden (Servisní centrum Asociace občanských poraden)
Tachovské nám. 3, 130 00 Praha 3, 222 781 149, aop@obcanskeporadny.cz, www.obcanskeporadny.cz
Občanská poradna
Jakubská 3, 110 00 Praha 1, 222 310 110, op.praha1@seznam.cz
Občanská poradna (REMEDIUM, o.s.)
Křišťanova 15,130 00 Praha 3, 272 743 666, obcanskaporadna@remedium.cz, www.remedium.cz
Občanská poradna (Communio, o.s.)
Na Bateriích 93/27, 162 00 Praha 6, 224 325 187, op.commu-nio@centrum.cz, www.communio.cz
Občanská poradna (Krizové centrum KROK)
Rakovského 3138,143 00 Praha 12, 241 770 232, poradna@proximasociaie.cz, www.proximasociale.cz
Občanská poradna
Donovalská 1882,149 00 Praha 11, 272 950 984, poradna@spolcest.cz, www.spolcest.cz/poradna
1.17.8.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Pernerova 8, 186 00 Praha 8, 222 322 625, poradna@kppp.cz, www.kppp.cz
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna
Kuncova 1,155 00 Praha 5, 251 S11 803, ppp.kuncova@zris.mepnet.cz
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna
Chabařovická 4,182 00 Praha 8, 286 585 191, oppp8@volny.cz
Obvodní pedagogicko-psychologická poradna
U Nové školy 871,190 00 Praha 9, 266 310 939, ppp.unoveskoly@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Prancouzká 56,120 os Praha 2, 224 914191, pp-poradna@volny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Železná 18, 110 00 Praha 1, 224 239 393, ppp.zelezna@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Jabloňová 30,106 00 Praha 10, 272 651 082, ppp.jablonova@zris.tnepnet.cz, www.volny.cz/pppio
Pedagogicko-psychologická poradna
Lucemburská 40,130 00 Praha 3, 222 717 193, ppp.lucemburska@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Barunčina 11,140 00 Praha 4, 241 772 412, info@ppp-modrany.cz,
www.ppp-modrany.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, 272 918 682, ppp.vejvanovskeho@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Kováků 1077/9,150 21 Praha 5, 251 103 346, pppz@volny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Arabská 12,160 00 Praha 6, 220 612 131, ppp.arabska@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
U Smaltovny 22,170 00 Praha 7, 220 805 247, ppp.usmaltovny@zris.mepnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4
Hostívínova  5, 120 00 Praha 2, 224 914191, ppp.hostivinova@zris.mepnet.cz
Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20,140 00 Praha 4, 241 480 250, pppp@pppp.cz,
www.pppp.cz
1.17.9    Středočeský kraj
1.17.9.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Fond ohrožených dětí
S, K, Neumanna 1141, poštovní schránka 19, 266 01 Beroun, 311 626 173, fod.beroun@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Kolpingova rodina Smečno
Wiisonova 585, 274 01 Slaný, 777 558 778, dumrodin@volny.cz www.dumrodin.cz
Činnost organizace je zaměřena na poskytování široké škály pro-rodinných aktivit a služeb. Kromě dalších služeb a aktivit realizuje přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči, pořádá tematická víkendová setkání rodin, po¬skytuje odlehčovací služby a rodinné poradenství a pořádá výcviky a semi¬náře pro pracovníky v sociální oblasti se zaměřením na rodinu.
ROSA, Středisko pomoci ohroženým dětem
Římská 2846, 272 04 Kladno, 312 267 917, info@spod.cz www.spod.cz
Středisko ROSA se zaměřuje na komplexní a dlouhodobou psychologickou a pedagogickou podporu rodin, ve kterých se vyskytnou obtíže z důvodu různého znevýhodnění. Kromě jiných nabízí organizace služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Cílem je pomoci rodinám s adaptací na novou situaci a v pozdější době pomáhat se zvládnutím výchovných zvlášt¬ností, které adopce či pěstounská péče přinášejí. Služby zahrnují: psycho¬logickou diagnostiku, speciálně pedagogickou diagnostiku, psychoterapii, klub náhradních rodin, domácí konzultace, videotrénink interakcí, hračkotéku a knihovnu.
Rozum a Cit, o.s.
Komenského nám, 1867, 251 01 Říčany, 323 605 782, sluzby@rozumacit.cz, www.rozumacit.cz/os
1.17.9.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Klub přátel dětí dětských domovů, o.s.)
Rakovnická 77, 271 01 Nové Strašecí, 313 572 518, klubprateldetidd@seznam.cz, www.prateledetidd.cz
Dům na půli cesty (Arcidiecézní charita Praha)
Pražská 73, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 315 721 303, dvorakova.zd@gmail.com, www.dpckralupy.cz
Dům na půli cesty (Diakonie českobratrská církev evangelická] Středisko Vlašim)
Benešovská 507, 258 01 Vlašim, 317 844 48a, vlasim@diakoniecce.cz,
1.17.9.3    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Malé nám. 1700, 258 01 Benešov, 317 723 825, tawilova@seznam.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
J. Palacha 1643, 272 80 Kladno, 312 292 346, poradna,css@post.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Školská 60, 280 02 Kolín 4, 321 725 151, poradna.kolin@volny.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Masná 55, 293 01 Mladá Boleslav, 362 322 915, poradna.mb@seznam.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk, 325 513 551, poradna.nymburk@tiscali.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Dlouhá 97, 261 01 Příbram III, 318 622 571, poradnapb@voiny.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Žižkovo nám, 168/I, 269 01 Rakovník, 313 512 657, r.poradna@quick.cz, www.poradna-rakovnik.cz
Zaměřuje se také na pomoc mládeži odcházející z náhradní rodinné péče.
Rodinná poradna
U Lorce 40, 284 si Kutná Hora, 327 512 452, rpkh@cmail.cz
Sponte - poradenské a terapeutické centrum
Popelky Biliánové 221, 267 01 Králův Dvůr, 311 636 282, rodina.poradna@woridoniine.cz
1.17.9.4    Občanské poradny
Občanská poradna
Na Příkopě 211/1, 266 01 Beroun, 311 625 208, info@opberoun.cz, www.opberoun.cz
Občanská poradna
Palackého třída 449, 288 02 Nymburk, 325 511 148, poradna.nymburk@centrum.cz, www.opnymburk.cz
1.17.9.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Černoleská 1997, 25 601 Benešov, 317 722 904, ppp.bn@tiscali.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno-Sítná, 312 661 044, ppp.kladno@mybox.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Jaselská 826, 280 00 Kolín IV, 321 722 ni, ppp.kolin@quick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Plzeňská 90, 267 02 Králův Dvůr-Počaply, 311 637 119, pppkraluvdvur@cbox.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Komenského nám.6, 284 01 Kutná Hora, 327 512 672, pppkh@mybox.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Wolverkova 2589, 276 01 Mělník, 315 623 045, ppp.meinik@worldonline.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav, 326 731 066, ppp.mb@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Masarykova 895, 288 00 Nymburk, 325 512 667, ppp.nbk@tiscali.cz, www.poradna.nymburk.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV, 318 624 085, ppppb@volny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Františka Diepolta 1576, 289 01 Rakovník, 313 518 271, ppp.rakovnik@quick.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Olivová 35, 251 01 Říčany, 323 802 047, reditel@ppp.ricany.cz
1.17.9.6    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Centrum pro rodinu - poradna pro náhradní rodinnou péči, o.s.
Komenského 4, 412 01 Litoměřice, 731 492 414, santava@cenitrumprorodinu.cz, www.centrumprorodinu.cz
Hlavní náplní poradny je dlouhodobá komplexní podpora osvojitelských a pěstounských rodin. Pro tyto rodiny organizuje vzdělávací a zážitkové semináře, přednášky, víkendové pobyty, pravidelně jednou měsíčně pořádá setkání matek - osvojitelek a pěstounek s terapeuty, na které navazuje osobní poradenství a arteterapie pro děti. Dále organizuje vzdělávací semináře pro sociální pracovnice. Nově nabízí náhradním rodinám doučování dětí v těchto rodinách studenty.
Fond ohrožených dětí
Riegrová 5379, 430 02 Chomutov, 474 850 575, fod.chomutov@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
U Trati 3, 412 01 Litoměřice, 416 735 551, fod.litomerice@fod.cz www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Budovatelů 1987, 434 01 Most, 476 700 082, fod.most@fod.cz, www.fod.cz   
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Masarykova 50, 416 65 Teplice, 417 570 046, fod.teplice@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Studentská 1044, 438 01 Žatec, 415 714 940, fod.zatec@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Můj domov, o.s.
Bechlín 18, 411 86, 416 838 267, sustrovaj@seznam.cz, www.domovbechlin.cz
Sdružení je zřizovatelem zařízení pro výkon pěstouské péče. Zajišťuje jeho provoz a vyhledává akce pro vzdělávání pěstounů. Jeho cílem je také řešení j období po ukončení pěstounské péče. Prostory jsou využívány jako starto¬vací byty, zejména pro klienty Domu na půli cesty v Litoměřicích.
Návraty, o.s.
Husova 418, 440 01 Louny, 415 653 667, navraty@centrum.cz
Centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Návraty poskytuje sociálně-právní poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci. Podílí se na přípravách budoucích pěstounů a osvojitelů.
Slunečnice
Hudečkova 1, 405 ©1 Děčín 1, 412 512 400, slunecnice@karneval.cz, www.slundecin.org
Organizace se zaměřuje na pomoc lidem s mentálním a tělesným postiže¬ním. Buduje rodinný domov náhradní rodinné péče pro děti s individuální¬mi potřebami, o které se zde bude starat pěstounský pár. Domov náhradní rodinné péče bude fungovat v rámci komunitního centra.
1.17.9.7    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Oblastní charita Česká Kamenice)
Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice, 412 582 041, kamenice@dchltm.cz, www.dchltm.cz
Dům na půli cesty (Dům křesťanské pomoci Bethel, o.s.)
Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, 412 731 101, dpc.Itm@seznam.cz, www.bethel.cz
Dům na půli cesty Agapé (Oblastní charita Teplice)
Husitská 78, 417 41 Krupka 3, 417 852 117, agape.tp@volny.cz, www.teplice.charita.cz
Jedná se o kombi¬nované zařízení . Dům na půli cesty funguje společně se zařízením pro matky s dětmi.
Dům na půli cesty Nikolas (Cíl, o.s.)
Kamenný Vrch 5307, 430 04 Chomutov, 474 658 300, cilchomutov@seznam.cz
1.17.9.8    Rodinné poradny
Manželská a předmanželská poradna
Paiachova 18, 412 01 Litoměřice, 416 733 023, mpp.litomerice@tiscali.cz, www.csplitomerice.cz
Manželská a předmanželská poradna
Sladovnická 21, 440 01 Louny, 415 655 132, manzelska.poradna.ln@quick.cz
Poradna pro mezilidské vztahy
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, 475 216 504 poradna.ul@centrum.cz, www.poradna.wz.cz
Poradna zajišťuje přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči a poskytuje jim poradenství.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Komořanská 818, 434 01 Most, 478 622 359, poradna@msss-most.cz
1.17.9.9    Občanské poradny
Občanská poradna (Charitní sdružení Děčín)
Palackého 16, 405 02 Děčín, 412 517 368, obcanskaporadnadc@space.cz, www.chsd.cz
Občanská poradna
Moskevská 12, 434 01 Most, 476 768 830, op.most@diakoniecce.cz, www.most.diakoniecce.cz
Občanská poradna (Farní charita Rumburk)
Sukova 1055, 408 01 Rumburk, 412 384 745, poradna.charita@tiscali.cz, www.obcanskeporadny.cz
Občanská poradna (Na Křižovatce, o.s.)
Národní 499, 40 747 Varnsdorf, 412 370 485, poradna@nakrizovatcevdf.eu, www.nakrizovatcevdf.eu
1.17.9.10    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Lípová 651/9, 415 01 Teplice, 417 535 218, ingrid.stroblova@pppuk.cz
1.17.10    Kraj Vysočina
1.17.10.1    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Pěstounské rodiny kraje Vysočina
Na Vyhlídce 16, 586 01 Jihlava, 603 183 603, coody@centrum.cz, www.pestvys.cz
Organizace pořádá setkání náhradních rodin a další aktivity pro tyto rodiny s dětmi. Organizuje volnočasové aktivity, tábory a pobyty pro děti v ná¬hradní rodinné péči.
1.17.10.2    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.)
Smetanovo náměstí 3290, Havlíčkův Brod, 589 426 717, dpchb@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz
1.17.10.3    Rodinné poradny
Psychocentrum - Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Pod Příkopem 4, 588 01 Jihlava, 587 308 856, psychocentrum@volny.cz
Psychocentrum - Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Karlovo nám, 30/41, 674 01 Třebíč, 568 846 500, poradnatrebic@iol.cz
Psychocentrum - Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, 566 621 404, rodinna.poradna.zr@cmail.cz, www.psychocentrum.cz
Poradna poskytuje služby v oblasti náhradní rodinné péče. Poskytuje poradenství a průběžnou podporu náhradním rodinám a organi¬zuje setkání náhradních rodin ve spolupráci s KÚ.
1.17.10.4    Občanské poradny
Občanská poradna (Oblastní charita Havlíčkův Brod)
B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, 569 425 830, poradna@charita.hb.cz, www.charita.cz
Občanská poradna
Žižkova 13, 586 01 Jihlava, 567 330 164, opj@volny.cz, www.obcanskaporadna.cz
Občanská poradna (Nové Město na Moravě, o.s.)
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě, 566 616 121, ob.poradna@centrum.cz, www.obcanskeporadny.cz
Občanská poradna
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, 565 327 110, poradnafch@pelhrim.cz, www.charitapelhrim.cz
Občanská poradna
Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč, 568 845 348, obcanskaporadna@seznam.cz
1.17.10.5    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod, 569 422 171, mickova@hbnet.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Legionářů 6, 586 01 Jihlava, 567 572 417, kabelkova@pppji.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Pražská 127, 393 11 Pelhřimov, 565 323 621, pedag-poradna@pel.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Vltavínská 1289, 674 01 Třebíč, 568 848 815, PPPTR@volny.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Veselská 35, 591 01 Žďár nad Sázavou, 566 622 387, poradna@ppp-zr.cz
1.17.10.6    Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči
Fond ohrožených dětí
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, 573 345 555, fod.kromeriz@fod.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Fond ohrožených dětí
Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, 577 432 538, fod.zlin@focl.cz, www.fod.cz
Pobočka FOD.
Rodina Sv. Zdislavy
756 62 Hutisko-Solanec 395, 724127 500, olga.michutova@seznam.cz, www.rodina-zdislavy.cz
Cílem sdružení je poskytování komplexní pomoci opuštěným dětem a vý¬stavba domků pro pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. Sdružení se zaměřuje na vyhledávání pěstounů. Pěstounským rodinám zajišťuje odbor¬nou péči ve formě psychologické, sociální i ekonomické podpory. Odborná pomoc a odborné služby jsou poskytovány odborníky z oblasti psycholo¬gie, pedagogiky, sociální péče aj. se speciálním zřetelem na problematiku náhradní rodiny.
1.17.10.7    Domy na půli cesty
Dům na půli cesty (Pod křídly, o.s.)
Fügnerova 600, 757 01 Valašské Meziříčí, 571 632 126, podkridly@podkridfy.cz, www.podkridly.cz
Dům na půli cesty (Pod křídly, o.s.)
Hranická 418, 757 01 Valašské Meziříčí, 571 632 126, podkridly@podkridly.cz, www.podkridly.cz
Dům na půli cesty (Statutární město Zlín)
Kamenná 3848, 760 01 Zlín, 577 630 334
Charita Zlín
Burešov 4886,760 01 Zlín, 577 224 050, zlin@charita.cz, www.zlin.caritas.cz
Poradenství a edukativní programy pro obyvatele Domu na půli cesty Zlín.
1.17.10.8    Rodinné poradny
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Riegrovo nám, 149, 767 01 Kroměříž, 573 340 131, poradna.km@quick.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
U Náhony 5208, 760 01 Zlín, 577 210 809, poradna.zlin@volny.cz, www.volny.cz/poradna.zlin
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Letenská 1183, 758 61 Rožnov p. Radhoštěm, 571 626 182, rodinaporadna.ro@tiscali.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Hradební 1250, 686 01 Uherské Hradiště, 572 555 330, poradna.uh@ouss-uh.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Zasovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, 571 672 425
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Smetanova 35/1050, 755 01 Vsetín, 571 415 093, rodinna.poradna@tiscali.cz
1.17.10.9    Občanské poradny
Občanská poradna Strop
Dlouhá 2699,760 01 Zlín,
571 110 896, nrp@strop-zlin.cz, www.strop-zlin.cz
Kromě běžného poradenství v rámci činnosti občanských poraden se specializuje na náhradní rodinnou péči. Nabízí v této oblasti poradenské a vzdělávací služby pro osvojitele, pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči.
Občanská poradna
Velehradská tř, 247, 686 01 Uherské Hradiště, 572 540 723, poradna.uhradiste@caritas.cz, www.uhradiste.caritas.cz
Občanská poradna (Pod křídly, o.s.)
Pod Oborou 804, 757 01 Valaiské Meziříčí, 571 629 068, poradna@podkridly.cz, www.podkridly.cz/poradna
1.17.10.10    Pedagogicko-psychologické poradny
Pedagogicko-psychologická poradna
Jánská 197, 767 01 Kroměříž, 573 331 515, ppp@poradna-km.cz
www.poradna-km.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Františkánská 256,68801Uherské Hradiště, 572 551 352, bozena.debefova@ppp.uhedu.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Vodní 782, 757 01 Valašské Meziříčí, 571 613 302, ppp.vm@tiscali.cz
Pedagogicko-psychologická poradna
Louky 208, 763 02 Zlín, 517 104 053, pppor@zlinedu.cz, www.pppor.zlinedu.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář