Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktéři a nástroje sociální politiky

12. 2. 2007

Aktéři

 1. Občan, sám nic nezmůže, musí se sdružovat
 2. Rodina-starost o osoby vyžadující péči např děti, staré občany, invalidy
 3. Sousedství-v dnešní době málo fční
 4. Církve-charitativní péče
 5. Neziskové organzace- svépomocná sdružení-lidé, členové si pomáhají navzájem

                                               veřejně prospěšné, lidé pomáhají lidem jiným 

 1. Odbory-hájí zájmy svých členů v prac. A soc oblasti
 2. Firmy- kromě uplatnění na trhu práce mohou provozovat tzv podnikovou soc. politiku

např starají se o své zaměstnance

 1. Politické strany – pokud se dostanou k moci přímo se podílají na vytváření zákonů
 2. Hromadné sdělovací protředky – zprostředkovávají infor mezi jednotlivými aktéry
 3. Nátlakové skupiny – aktéři soc politiky vytváří koalice. Sdružují se, aby ovlivnili např

znění přijímaných zákonů, rozdělení fin prostředků atd

 1. Veřejná správa – státní správa

                           samospráva

 1. Stát -moc zákonod, výkonná, soudní. Státní správa je výkonnou složkou st moci
 2. Samospráva – místní, regionální úroveň

 

           

 

Nástroje

prostředky, jimiž soc subjekt působí na soc objekt nebo objekty, na jiný soc subjekt nebo subjekty.Těmito prostředky jsou zpravidla-

 

 1. Právo – základním rámcem uplatnění soc politiky jsou právní normy. Právo je budováo v rámci jednotlivých států, ale existuje i právo nadnárodní např evropské právo.

Pracovní právo, zdravotní právo, sociální zabezpečení – vzájemně se prolínají

Občanské právo reguluje vztahy mezi lidmi, rodinná politika

Správní právo – reguluje činnost institucí státní a veřejné správy, případně samosprávy a jejich vztahy k občanům.

 1. Peníze – viz financování soc politiky

K ekonomickým nástrojům sp počítáme všechna opatření, která ovlivňují získávání a přerozdělování zdrojů tak, aby bylo dosaženo zamýšleného cíle.

 Formy získávání a rozdělování zdrojů -

- získávání finančních prostředků prostřednictvím daní a jejich následné rozdělování prostšednictvím rozpočtu

- získ. finan. prost. prostřednictvím příspěvků do pojišťovacích fondů a jejich následné rozdělování fornou výplaty dávek podle přijatých pravidel.

- získ. fin. prost. nebo jiných zdrojů prostřednictvím darů fyz. či právn. osob a jejich užití obdarovanou f. nebo pr. osobou.

 1. Sociální programy – obsahují stanovení cílů a cest jejich dosažení. Bývají formulovány soc skupinou, hnutím, politickou stranou, podnikem, státním orgánem či jinou institucí.

Totalitní společnost – podobu soustav příkazů a opatření často direktivního charakteru ve vztahu k hierarchicky nižším organizačním článkům

Demokratická společnost -  mívá formulace cílů charakter doporučení.

Soc politické záměry lze uskutečnít -

      regulací, tj zavázáním soc subjektu, aby něco konal ve prospěch jiného subjektu-příkaz

                                                          aby se zdržel činnosti- zákaz

      konáním, tjpeněžním nebo věcným plněním nebo

                poskytnutím služby ve prospěch subjektu

      kontraktací, tj smlouvou zavázat jiný soc subjekt, aby něco konal nebo se zdržel činnosti, nebo činnost jiného strpěl

      nátlakem fyz nebo politickym na soc subjekt, aby přijal a uskutečnoval zájmy jemu vnucované

 

 

 1. regulace

subjekt st soc polit nutí jené subjekty, aby

něco dali – daně

něco konali – závodní stravování

se zdrželi určitého konání – bezpečnost práce

strpěli konání jiných – nemoc

 1. peněžité dávky

      jednorázové – porodné

      opakované – měsíční

 

      nenávratné plnění

      návratné plnění – půjčka

 

 

Poskytování peněžité dávky je vždy lacinější, než poskytnutí dávky věcné.

     

       3.    věcné dávky – se poskytuje, pokud je důvodné podezření, že by peněžitá dávka nebyla použita k účelu, pro který byla určena

                       - ten, komu má být poskytnuta, ji nemůže z objektivních důvodů použít k zamýšlenému účelu

                        - věcné plnění lépe plní účel

         4.  služby – spektrum soc služeb se v posledních desetiletích neobyčejně rozšířil, od zajištění základních životních potřeb až po specializované odborné služby.

      

       5.    poradenství – předmanželské, manželské

                       - výchovné

                                   - poradenství v nezaměstnanosti – úřady práce

                                   - informační služby, kontaktní místa

                                  

6.provizorní, prozatimní ubytování

    

ubytovny pro osamělé matky s dětmi

azylové domy pro bezdomovce

noclehárny

 

        7.   denní pobyty

denní pobyty pro zdravotně postižené

denní pobyty pro důchodce

denní pobyty pro bezdomovce

kluby důchodců

 

 

         8. stravování

jídelny pro chudé

pro staré lidi

rozvoz stravy po domácnostech – součást peč služby

         9.   home care

v případě snížení soběstačnosti se poskytuje peč služba v domácnosti. Péče o občana, jeho výživu a domácnost.

 

          10.  krizová centra

pomoc, stravu, ubytování, oše péči, je třeba poskytnout bez prodlení

 

            11.   zařízení pro občany společ nepřizpůsobivé

detenční – záchytné ústavy

zařízení pro pomoc osobám závislým na alkoholu a drogách

            12.    komunity

skupiny lidí, kteří řeší stejný problém a vzájemně si pomáhají

 

             13.   sociálněprávní ochrana

zabezpečuje stát

má na ní právo každý občan

do okruhu činností tohoto oboru patří ochrana práv, zájmů a potřeb dětí, jejich opatrovnictví, zastupování u soudu, vymáhání plnění rodičovských povinností, pěstounská péče

 

               14.   ústavní soc péče

ústavy pro zdravotně postižené občany

domovy důchodců

 

                15.   kontraktace

 

 

 

        Další nástroje soc politiky podle martina Potůčka -

 

 1. Hromadné sdělovací prostředky – tisk, rozhlas, tv, internet.

                                                    - výchovné programy, reklamy, články, publicistické pořady,to vše ovlivńuje rozhodování a jednání lidí a institucí.

 1. Organizační struktury – např tripartita, do které patří zaměstnanci, zaměstnavatele, vláda
 2. Veřejné slyšení – u nás neznámé

                          - dokumentace toho, jak byly vynaloženy prostředky z veřejných zdrojů

                          - diskuse návrhů o nových řešení

                          - přístupné komukoliv

 1. Nátlakové akce – stávky, pouliční demonstrace, petiční  a podpisové akce, blokování komunikací

 

 

Igor Tomeš – soc politika teorie a mezinárodní zkušenost  str 141 - 151

           Martin Potůček – soc politika  str 51 – 57