Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojmy důležité pro zákon o státní sociální podpoře

12. 2. 2007

    Pojmy důležité pro Zákon o SSP:

 

·       NEZAOPATŘENÉ DÍTĚ: do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku, jestliže:

a)    se soust. připrav. na budoucí povolání

b)   nemůže se soust. připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výděl. činnost pro nemoc či úraz.

c)    z důvodu dlouhodobě nepříz. zdr. stavu je neschopno vykonávat soust. výděl. činnost

·       nelze však považovat dítě, které je poživatelem plného invalid. důch. z důch. pojištění

 

·       RODINA: považuje se oprávněná osoba a společně s ní posuz. osoby(není-li těchto osob, považ. se za rodinu sama oprávněná osoba).

 

·       SPOLEČNĚ POSUZ. OSOBY: trvale spolu žijí v jedné bytové jednotce a dělí se o náklady na byt. potřeby:

1.    Nezaopatř. děti

2.    Nezaopatř. děti a jejich rodiče

3.    Rodiče dětí – biologičtí a kterým bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu

4.    Manželé, druh, družka

5.    Nezaopatř. děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatř. dětmi a jsou osamělí a rodiče těchto rodičů, pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společ. uhrazují náklady na své potřeby

 

·       Vyjímky ve společně posuz. osobách:

·       pokud rodiče dítěte rozvedení, posuz. se jako osoba společ. posuz. s nezaopatř. nezl. dítětem rodič, s nímž dítě společně žije

·       do spol. posuz. osob patří i zletil. nezaopatř. dítě, když rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trval. pobytu.

·       je-li nezaopatř. dítě v plném zaopatř. ústavu, je samo považ. za rodinu

·       osoba ve vazbě nebo výkonu trestu se nepovaž. za osobu společ. posuz. po uplynutí 1 měsíce trvání vazby či výk.trestu

 

    OSAMĚLÝ RODIČ: svobodný, ovdovělý, rozvedený, pokud nežije s druhem

 

    VÝDĚLEČNÁ ČINNOST: příjem rozhodný pro přiznání dávky, měsíční průměr příjmů rodiny připad. na rozhodné období. Za příjem se považují:

a)    příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v Zákoně o daních z příjmů

b)   příjmy z podnikání a z jiné samost. výděl. činnosti v Zákoně o daních z příjmů

c)    příjmy z kapitál. majetku v Zákoně o daních z př.

d)   příjmy z pronájmu v Zákoně o daních z př.

e)    příjmy ostatní z § 10 Zákona o daních z př.

f)     dávky nemoc. a důchod. poj.

g)    hmotné zabezp. uchazečů o zaměstnání

h)    příjem ze zahraničí

i)      rodič. a zopatř. příspěvek pro nárok na přídavek na dítě + soc. přípl. + přípl. na bydlení

j)     přídavek na dítě pro nárok na soc. přípl. a přísp. na bydlení

 

·       nezapomenout body i) a j) připočítat k příjmu rodiny při výpočtu!

 

    NEPŘÍZNIVÝ ZDRAVOTNÍ STAV: má podle poznatků lékař. vědy trvat déle neř 1 rok. Z důvodu dlouhodob. nepříz. stavu rozliš. následující 3 stupně zdr. postižení:

a)    nezaopatř. dítě dlouhodob. nemocné = DN(postiž 20 – 49% stupně)

b)   osoba dlouhodob. zdr. postižená = DZP(50 – 79%)

c)    osoba dlouhodob. těžce zdr. postiž. = DTZP(80 – 100%)

 

    POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA:

a)    9 let na ZŠ

b)   období prázdnin po ukonč. ZŠ

c)    docházka do 10. ročníku spec. ZŠ, zvláštní nebo pomoc. školy, studium na gymnáziu nebo taneční školy, završuje-li jimi dítě povin. školní docházku

d)   vzdělávání ZTP dítěte osvoboz. o povin. škol. docházku

 

    SOUSTAVNÁ PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ SŠ: od počátku škol. roku 1. ročníku SŠ nebo dnem, kdy začal plnit studij. povinnosti(pokud začíná dříve). Považ. se období září – červen, doba prázdnin mezi SŠ a VŠ

 

    SOUSTAVNÁ PŘÍPRAVA DÍTĚTE NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ VŠ: dnem, kdy se dítě stalo studentem VŠ a končí ukončené VŠ studia. Doba mezi studiem na SŠ a VŠ bez přerušení. Kal. měsíc, v němž student ukončil studium na VŠ a měsíc následující, pokud není uchazečem o zam. či nepracuje. Doba od ukonč. studia na VŠ do nástupu na stejnou či jinou VŠ, nejdéle však doba 3 kal. měsíců od ukonč. studia na VŠ

 

 

    ROZHODNÉ OBDOBÍ PRO PŘIZNÁNÍ DÁVEK:

1.    Kalendářní rok – započ. se příjmy, které byly v daném roce předmětem daně z příjmů. Např. přípavky na děti. Zdaňovací období končí až 31.3.

2.    Kalendářní čtvrtletí – 4 kalendářní čtvrtletí, např. soc. příplatek, příspěvek na bydlení.

  

    POSTUP VÝPOČTU DÁVEK SSP:

·       přiznám ty dávky, které nejsou testované na příjem rodiny, je-li na ně nárok

·       vezmu skuteč. příjem rodiny a připočítám k němu zaopatř. a rodič. příspěvek, byl-li přiznán

·       vypočítám přídavky na děti, je-li na ně nárok

·       vezmu nový příjem(původní + zaopatřovací + rodičovský) a přičtu k němu přídavky na děti

·       vypočítám ostatní dávky SSP

 

·       koeficient pro zjištění, na jaké dávky je nárok vypočítám, když dám do poměru ŽM rodiny a příjem rodiny!